Tiistai, 12. joulukuuta 2017
  • talousvesi.jpg
  • talousvesi2.jpg

TOIMIALA JA VEDEN KÄYTTÄJÄT

Vesikolmio Oy on tukkuvesilaitos, jonka asiakkaita ovat ensisijaisesti osakaskuntien alueilla toimivat vedenjakelulaitokset. Vedenhankinta kattaa suurimman osan Kalajokilaaksoa ja siihen kuuluvat Kalajoen, Ylivieskan, Nivalan ja Haapajärven kaupungit sekä Sievin ja Alavieskan kunnat. Himangan vedenottamot ja runkolinjat siirtyivät Vesikolmio Oy:n omistukseen 1.1.2015.

Pohjavettä myytiin vuonna 2016 noin 3,73 miljoonaa m3. Vedenjakelulaitokset toimittavat Vesikolmion talousvettä myös osakaskuntien ulkopuolelle kuten Alaviirteen Vesiosuuskunnalle, Pyhäjoelle, Merijärvelle ja Haapavedelle. Pohjavettä toimitetaan noin 21.000 vesiliittymään, joissa on noin 54.000 veden käyttäjää. Yleiseen vesijohtoverkostoon liittymisaste on 99 %.

TALOUSVEDEN HANKINTA

Kalajokilaakson talousvedeksi hankitaan vuosittain noin 3,8 milj. m3 hyvälaatuista pohjavettä Sievin, Kalajoen ja Haapajärven pohjavesiesiintymistä.  Pumppausmäärät jakaantuvat seuraavasti: Sievi 52 %, Kalajoki 29 % ja Haapajärvi 19 %. 

Vedenhankinta on mitoitettu siten, että huippukulutusaikoinakin veden tarve voidaan tyydyttää.

Vedenottamoille ja välipumppaamoille on asennettu kiinteästi varavoimakoneet varmistamaan veden jatkuva toimitus. Valmiussuunnitelma on tehty turvaamaan veden toimitusvarmuus myös poikkeustilanteissa.

varavoimakone

Varavoimakoneilla varmistetaan jatkuva veden toimitus.

TALOUSVEDEN KÄSITTELY JA VESITUTKIMUKSET

Vesikolmion toimittama pohjavesi täyttää kaikilta osin laatuvaatimukset ja laadun tarkkailu tehdään valvonta-tutkimusohjelman mukaisesti.

Vesikolmion pohjavedet soveltuisivat käyttöön sellaisenaan, mutta korroosion estämiseksi veteen lisätään hieman kalkkia. Vedenkäsittely tapahtuu kaikilla vedenottamoilla kalkkikivellä. Vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesi desinfioidaan UV-sterilaattorilla laadun varmistamiseksi.

Veden laadun tarkkailupalvelua hoitaa SeiLab Oy:n elintarvike- ja ympäristölaboratorion Haapaveden toimipiste.

uvlaite

Verkostoon pumpattava vesi johdetaan UV-sterilisaattorin läpi.

KAUKO-OHJAUS JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

Vesikolmion ja asiakaslaitosten toimintaa valvotaan ja ohjataan reaaliaikaisella kaukokäyttöjärjestelmällä. Osakaslaitokset ovat yhteydessä valvomon päätietokoneeseen sivuvalvomo-ohjelmalla. Sivuvalvomoista voidaan seurata tapahtumia, mutta ohjaustoimenpiteet tehdään päävalvomossa tai päivystäjäpäätteellä.

Keskusvalvomon virka-ajan käyttöpalvelu ostetaan osin Ylivieskan Vesiosuuskunnalta ja muuna aikana Vesikolmion päivystäjät hoitavat valvomon käyttö- ja hälytystyöt. Valvomo tule siirtymään vuoden 2018 aikana Kalajoen keskuspuhdistamon uuteen valvomoon.

valvomo-013

Toimintaa valvotaan ja ohjataan kaukokäyttöjärjestelmän avulla.